rýchla informácia ...

Dňa 28.02.2014 bola zverejnená výzva OPŽP k prioritnej osi č. 1, podrobnejšie je uvedené v aktualitách.

 

 

 

 
AVS
Asociácia vodárenských spločností


 

Aby bolo možné komplexne riešiť najpálčivejšie problémy vodárenstva,  väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, sa začiatkom roka 2004 rozhodla založiť si  vlastné združenie - Asociáciu vodárenských spoločností (AVS).

Do roku 1989 bolo povinnosťou štátu zásobovať obyvateľstvo pitnou vodou a zabezpečovať odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Túto povinnosť štát realizoval prostredníctvom piatich štátnych podnikov vodární a kanalizácií. Celý systém ich riadenia bol centrálne organizovaný Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom krajských a obecných úradov, pričom tieto štátne podniky mali značne obmedzené kompetencie, najmä však v oblasti investícií do verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktoré boli financované takmer v celom rozsahu zo štátneho rozpočtu a štátnych dotácií. Od roku 1989 však začal prebiehať proces pozvoľnej reštrukturalizácie vodného hospodárstva a v roku 1990 bola kompetencia zabezpečovať zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd postúpená obciam, a to na základe Zákona o obecnom zriadení. K tomuto účelu vypracovala vláda Slovenskej republiky niekoľko modelov koncepcií pre transformáciu štátnych podnikov, na základe ktorých najprv v rámci pilotných projektov boli zrealizované niektoré privatizačné projekty. Následne uznesením vlády Slovenskej republiky č. 217 zo dňa 7. marca 2001 stanovila podmienky a harmonogram krokov k prevodu vlastníctva majetku z existujúcich štátnych podnikov vodární a kanalizácií na obecné vodárenské spoločnosti.

Celý článok...
 
© 2014 Asociácia vodárenských spoločností
web - SENTIO